CIANJUR ANCUR DIENDAG KU LINI BADAG

Ku: H.Dede Asy’arie
CIANJUR ancur diendag ku lini badag. Basa harita beres wiridan sholat Subuh, lain lumpat ka dapur terus ninyuh kopi saperti sasari, tapi langsung ngahurungkeun Tipi. Neangan saluran anu ti kamarina keneh terus ngawartakeun kajadian Cianjur nu keur tagiwur, lantaran ancur “Diendag ku Lini badag“.

Ceuk eta tipi, korban perlaya geus nepika angka 166 sawatara anu tatu parna aya kana ratusanana. Malah cenah sawarehna mah “dirujuk“ ka Rumah Sakit di Sukabumi jeung di Bandung da kudu ditarekahan make alat anu can aya di Rumah Sakit di Cianjur.

“Kalolobaana mah, anu tatu potong tulang jeung anu tatuna kawilang parna pisan,“ ceuk beja tina eta Tipi keneh.

“Cacakan karek diendagkeun nya, encan dioyagkeun,“ ceuk kang Ijan waktu ngarariung di Warung Ustadz Aliyudin poe kamari. Sapoe saentasna kajadian Lini badag poe Senen mangkukna.

Heureuy meureun kang Ijan teh, tamba teuing ngarasa ‘trauma’ ku kajadian anu bener-bener pikareuwaseun jeung pikasieuneun. Gede pisan pangaruhna pikeun rahayat Cianjur, kajadian poe Senen mangkukna teh.

Cianjur ancur diendag ku lini. Kaayaan poe kamari, nyaeta poe Salasa (22/11/2022), sapoe saentas kajadian, Cianjur jadi asa ‘Cakueum’ jeung asa tiiseun. Di jalan ge, angkot mani jempling. Anu biasa samenit sakali ngaliwat, kamari mah mani cangkeul beuheung hayang ka Warujajar naek angkot teh.

Indung barudak ge jadi wegah masak, geugeumeueun cenah sok inggis keur anteng masak aya deui Lini badag siga poe kamarina. Nitahan budak ojeg sina nyiar keur sasarap, cenah loba nu tutup warungna oge, rajeun aya keneh anu muka, geus beakeun. Da ti isuk keneh ge geus loba anu ngaborong cenah.
Nasi bungkus keur bagikeuneun ka anu garawedi lokasi bencana.

Enyaan karasa cakueumna teh. Jalan raya mani lenglang, angkot jempling. Ngitung make ramo ge bisa. Toko-toko di jalan raya timimiti jalan HOS Cokroaminoto nepika tungtung jalan Mangunsarkoro ukur aya hiji-dua toko anu muka.

Pasar Bojongmeron oge, anu biasana rame nepika sore, kamari mah Ashar oge geus jempling. Bari cenah anu daragangna oge ukur dua atawa tilu urang teu rame siga biasana.

“Abdi mah sawewengi ngadon ngagoler dina luhur bangku ieu we, teu di kamar,” ceuk kang Ijan  bari nuduhkeun bangku Warung Ustadz Aliyudin anu kabeneran peuntaseun imahna.

Sieun cenah ku lini susulan anu ceuk beja tina tipi mah bakal ngajorag deui. Da teu ngabibisani atuh. Uing ge jeung indung barudak sabenerna mah, sanggeus kajadian oge, langsung nelepon budak. Rek ngadon ‘Ngusngsi’. Ari pek budak teh ngajawab bari rawah-riwih. Ngabejaan cenah garasi imah ambruk ninggang mobil uwana, malah budakna anu lalaki sirahna jeung leungeunna tatu keuna ku material runtuhan wangunan garasi mobil.

Ngungsi ka imah anu Perumahan Arwinda Indah, horeng keur aya pareum listrik. Antukna mah, maksakeun we di imah bari ngariung hareupeun tipi. Ceuk beja mah, lini di Cianjur anu badag kamari, masih keneh kaasup leutik mun dibandingkeun jeung kajadian ‘Lini badag’ anu kajadianana dina taun 1900.

Asa ‘inget-inget poho’ pun Nini asana teh, kantos ngadongeng, cenah saur Ninina pun Nini (Jangawareng meureun nya kaasupna) taun 1900, kungsi kajadian lini badag di Cianjur. Da cenah harita bakat ku gede jeung rada lila, cai dina balong oge kuatka keplok barahe. Ngan cenah teu loba korban anu perlaya jeung anu tatu sarta wangunan anu raruksak teh. Pedah harita mah, rahayat Cianjurna can pati loba siga ayeuna, jeung wangunana jaman harita mah can loba anu make material tina tembok jeung bata, masih keneh ku kayu jeung bilik.

Ceuk beja paling anyar tina tipi, cenah wangunan imah anu ruksak leuwih ti 2.500 wangunan encan sakola, madrasah, pasantren jeung wangunan sejenna kaasup oge jalan jeung jambatan. Kajadian lini badag di Cianjur, kacida matak pisediheun, pinalangsaeun, pikawatireun utamana ku lobana korban anu perlaya jeung anu tatu parna.

Anu leuwih ngagerihan hate nyaeta beja anu ngabejakeun masih keneh aya sababaraha korban anu can kapanggih.

Mudah-mudahan urang salaku rahayat Cianjur ningali kajadian ieu ku ‘Mata batin’ ku mata kaimanan ka Allah Anu Maha Agung tur Maha Kawasa yen urang mah mahluk anu dhoif. Makhluk anu taya tangan pangawasa, taya kakuatan anging ku Kersana Allah Anu Maha Agung tur Maha Kawasa.

Mudah-mudahan anu perlaya dina ieu musibah sing lebet kana golongan jalmi-jalmi anu ‘Maot Syahid’ anu janten Ahli Sawarga Allah, anu tatu sadayana sing sehat deui, sing walagrikeun deui ku Allah Anu Maha Rohman-Rohim, sing pulih deui kahirupanana, sing aya dina kasabaran sareng kaikhlasan ka sadaya kulawarga korban. Aamiin Yaa Mujibassailin, Wallohu’alam bisshowab.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *